بودجه ۱۷۰ میلیارد ریالی طرح کارورزی برای سالجاری

  • کد خبر: ۱۴۸۵۷
  • ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵
در قالب ﻃﺮح داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ برای سال جاری ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۷۳.۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل (۱۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان) ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، طرح کارورزی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی اجرا شد؛ این طرح در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از طریق تکمیل مهارت ها و جذب و به کارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی در بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، در دستور کار قرار گرفته است.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻃﺮح کارورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اعم از ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ هستند. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ناشی از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح نیز ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ به ﮐﺎرورز در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ است که از سوی دوﻟﺖ پرداخت می شود.

در قالب این طرح، کارورز که باید حداقل دارای مدرک کاردانی باشد پس از ثبت نام در سامانه کارورزی به منظور کسب تجربه و ارتقای مهارت در بنگاه‌های اقتصادی حضور خواهد یافت. در صورتی که کارورز در طی دوره در همان کارگاه و یا کارگاه دیگری جذب شود، کارگاه مربوطه به مدت ۲ سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهد شد.

۱۷.۳ میلیارد تومان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۴۰ درصد از اعتبارات ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰایی را به ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اختصاص داده است که در همین راستا مبلغ  ۶۷۰.۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل (۶۷ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان) را برای اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ تأمین اعتبار کرد که طی دو سال ۹۷ و ۹۸ مبلغ ۴۹۷ میلیارد ریال (۴۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان) صرف طرح شد، از این رو برای سال جاری ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۷۳.۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل (۱۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان) ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده است.

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۸ ﺗﻌﺪاد ۳۶ هزار و ۱۲۲ مورد از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرورزی، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﻋﻼم کردند ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ۱۷ هزار و ۶۶۳ ﺑﻨﮕﺎه، ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی را دارا ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﮐﺎرورز را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ضمن آنکه تعداد قراردادهای منعقد شده برای ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرورز از سوی کارگاه های مذکور ۳۸ هزار و ۹۰۶ مورد تا پایان سال ۹۸ بوده است.

بنگاه ها به طور متوسط ۲.۲ کارورز جذب کردند

ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد ۲.۲ ﮐﺎرورز کرده که این ﺳـﺮاﻧﻪ از یک ﺗﺎ ۴.۸ نفر در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ است.

همچنین ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺑﻨﮕـﺎه ۴۸.۹ درﺻـﺪ بوده که نشان می دهد به طور تقریبی ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده و از ﻣﺰاﯾﺎی این طرح ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل نیز نشان می دهد ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮ ۵۰ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود ۷۸ درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرورزی را ﻃﯽ ۲ سال اخیر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ۵۰ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﺷﺘﻪ اند.

بررﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮای ﻃﺮح در اﺳﺘﺎنﻫﺎ نیز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی در ﺳﺎلﻫﺎی ۹۶ ﺗﺎ ۹۸ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ که اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ است.

لازم به ذکر است که اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا طی سال جاری و به تبع آن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮﻗﺖ و رﮐﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اقتصادی، باعث مشکلاتی در روﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن شده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐ و کارها، ایجاد وقفه در روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرورزان در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و مشکل جذب نیروی کار جدید در برخی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اشاره کرد.

گفتنی است، «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» چهار طرح سیاستگذاری بازار کار ذیل برنامه «برنامه کارانه اشتغال جوانان (کاج)» هستند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: